Sall Friplejehjem
Kontakt: 87 49 11 00

Vedtægter

Vedtægter for
Den selvejende Institution
_____________________________________________
Friplejehjemmet i Sall

§ 1

1. Navn:
1.1
Institutionens navn og hjemsted er Friplejehjemmet i Sall beliggende i Sall i Favrskov kommune.
CVR/SE-nummer 34 36 20 76

§ 2

2. Formål:
2.1
Den selvejende institutions formål er at drive friplejeboliger, yde pleje og omsorg mv. i overensstemmelse
med gældende lovgivning, samt institutionens værdigrundlag og menneskesyn.
Friplejehjemmet leverer alene ydelser, hvortil der på leveringstidspunktet foreligger en godkendt
certificering.
2.2
Friplejeboliginstitutionen optager borgere visiteret til omsorg og pleje i henhold til almindeligt gældende
visitationskriterier.

§ 3

3. Bestyrelse:
3.1
Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer.
Indtil Friplejehjemmet er bygget, der er ansat en leder, og plejehjemmet er ibrugtaget, er bestyrelsen
selvsupplerende. Derefter vælges en bestyrelse på 7 medlemmer på den førstkommende generalforsamling.
Ved den første generalforsamling vælges 4 medlemmer for en 4 årig periode, idet 4
medlemmer af etableringsbestyrelsen er på valg (formand og næstformand og sekretær fortsætter i
bestyrelsen). Ved generalforsamlingen 2 år senere er de tre sidste medlemmer af etableringsbestyrelsen på
valg for en 4 årig periode. Herefter er valgperioden 4 årig for alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmer af Støtteforeningen for Friplejehjemmet i Sall.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
3.2
Personsammenfald i bestyrelsen for friplejhejmmet og støtteforeningen kan efter etablering af hjemmet
ikke finde sted.
3.3
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden vælges et nyt medlem blandt støtteforeningens
medlemmer.
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst èn gang i hvert kvartal, samt når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer i foreningen anmoder herom.
3.4
Bestyrelsesmedlemmer skal erklære:

 at de er bekendt med værdigrundlaget for den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall
 at de arbejder for den selvejende institution Friplejehjemmet i Salls’ formål
 at de i øvrigt er bekendt med den selvejende institutions vedtægter, regnskaber og budgetter.
3.5
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for friplejehjemmets gæld, men kan drages til ansvar efter dansk rets
almindelige erstatningsregler. Der kan ikke tildeles honorarer af institutionens midler for varetagelse af
hvervet som bestyrelsesmedlem.
3.6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
3.7
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemme fleretal blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer.
3.8
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
3.9
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres.
3.10
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Institutionens leder varetager under formandens ansvar sekretærhvervet og fører protokollen.
3.11
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
3.12
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april.

§ 4

4. Administration:
4.1
Bestyrelsen kan indgå administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

§ 5

5. Bestyrelsens ansvar:
5.1
Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med dets formål og
de til enhver tid gældende regler herfor, såvel fagligt, som økonomisk og administrativt.
5.2
Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, låneoptagelse, garantistillelse,
køb/salg/leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen.

§ 6

6. Personale:
6.1
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale.
6.2
Ledelsen ansætter og afskediger øvrigt personale.

6.3
Uansøgt afskedigelse skal forelægges for bestyrelsen.

§ 7

7. Regnskabsår:
7.1
Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret.
7.2
Årsregnskab aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsautoriserede revisor, som
reviderer Danske Diakonhjems regnskaber.
7.3
Årsregnskabet udarbejdes i øvrigt i henhold til kommunale regler.

§ 8

8. Ændring i vedtægterne:
8.1
Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med 4 ud af 5 stemmer i bestyrelsen på 2 på hinanden
følgende ordinære bestyrelsesmøder.

§ 9

9. Tegningsregel:
9.1
Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall tegnes af formanden og næstformanden/et
bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
9.2
Bestyrelse kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og afholdelse af løbende udgifter

§10

10.Ophør:
10.1
Bestyrelsen kan med 4 ud af 5 stemmer i to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder beslutte at
opløse den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall.
En eventuel formue efter at opløsning af institutionen har fundet sted anvendes af bestyrelsen til et
formål, der er så nært beslægtet med det i § 2 beskrevne som muligt.

Vedtaget 28.2 2012.
Revideret d. 3. juni 2013