Sall Friplejehjem
Kontakt: 87 49 11 00

Certificering

Certificering

Her er plejehjemmets officielle Certificering: Certifikation som friplejeboligleverandør for Sall Friplejehjem

DSI Friplejehjemmet i Sall
Borgergade 55, Sall
8450 Hammel

Meddelelse om certifikation som friplejeboligleverandør
Socialstyrelsen har modtaget ansøgning om certificering som
friplejeboligleverandør for Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall,
Borgergade 55, Sall, 8450 Hammel.
Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall ansøger om at blive certificeret
til at levere følgende ydelser:
1) Personlig hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87
2) Praktisk bistand efter servicelovens §§ 83 og 87

Afgørelse
På grundlag af oplysningerne i ansøgningen skal Socialstyrelsen i medfør af $
5, stk. 1,2 og stk. 3, i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 med
senere ændringer, meddele, at Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall
(CVR-nummer 34 36 20 76) med virkning fra dags dato er certificeret som
friplejeboligleverandør for Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall,
Borgergade 55, Sall, 8450 Hammel, til at levere følgende ydelser:
1) Personlig hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87
2) Praktisk bistand efter servicelovens §§ 83 og 87

Begrundelse
Socialstyrelsen har ved sin afgørelse lagt vægt på, at Den selvejende institution
Friplejehjemmet i Sall i ansøgningen har sandsynliggjort

1) at friplejeboligleverandørvirksomheden kan udføres forsvarligt og som
minimum i overensstemmelse med sædvanlig god praksis for
plejeboligvirksomhed
2) at kvaliteten af de ydelser, som certifikationen giver adgang til at levere,
som minimum er af sædvanlig god standard for ydelserne, og
3) at friplejeboligleverandøren er solvent og ikke på ansøgningstidspunktet er
begæret taget under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning eller
tvangsakkord uden for konkurs eller befinder sig i en lignende situation, og
4) at friplejeboligleverandøren og ledelsen ikke er straffet for forhold, som er
uforeneligt med at drive friplejebolig leverandørvirksomhed.

Der henvises til § 5 og S 11 i bekendtgørelse nr. 986 af 3. august 2007 om
certificering af friplejeboligleverandører.
Gvldighed.
Certifikationens gyldighed er betinget af, at der opnås kvote A til nybyggeri af de
i ansøgningen angivne 24 friplejeboliger senest den 31. december 2014.
Vilkår
I medfør af § 7, stk. 2, i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31.ianuar 2007
med senere ændringer, fastsættes følgende vilkår for certificeringen:

1) friplejeleverandøren må kun tilbyde de ydelser, som er omfattet af
certifikationen
2) ændringer i certifikationens gyldighedsområde forudsætter fornyet
ansøgning
3) de ydelser, som friplejeleverandøren er certificeret til, skal leveres i
overensstemmelse med målsætningerne og kravene i serviceloven for de
pågældende ydelser
4) hjælpen efter servicelovens § 83 skal kunne leveres døgnet rundt, jf.
servicelovens § 87
5) friplejeleverandøren kan ikke levere tilbud til andre boligformer end
friplejeboliger
6) friplejeleverandøren skal levere de tilbud, som kommunalbestyrelsen har
truffet afgørelse om og skal varetage formålet med den hjælp, som
kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om
7) friplejeleverandøren skal informere kommunal bestyrelsen i Favrskov
Kommune om forhold, der har betydning for kommunens
myndighedsopgaver over for beboerne
8) ændringer i ledelsens sammensætning og en evt. vedtægt skal meddeles til
Socialstyrelsen inden 7 dage efter at ændringen er indtrådt
9) ved ændringer i de økonomiske forhold, opstået gæld til det offentlige der
overstiger 100.000 kr., konstatering af strafbare forhold eller væsentlige
ændringer i de redegørelser mv., der er afgivet ifm. ansøgningen, skal
Socialstyrelsen underrettes senest 7 dage efter ændringens indtræden
10) friplejeboligvirksom heden skal overholde anden relevant lovgivning,
herunder om arbejdsmiljø, brandsikkerhed, veterinære krav mv.
11) certifikationen bortfalder, hvis friplejeboligleverandøren ikke har drevet
friplejeboliger i fem år
12) certifikationen bortfalder, hvis der afsiges konkursdekret vedrørende
fri plejeboligleverandøren
13) certifikationen må ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk person.
Påbud
Socialstyrelsen kan i medfør af § 5, stk. 4, i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af
31. januar 2007 med senere ændringer, efterfølgende påbyde
friplejeboligleverandøren at overholde vilkårene for certifikationen og meddele
yderligere v il kår, som friplejeboligleverandøren skal overholde.

Hvis Den selvejende institution Friplejehjemmet i Sall efterfølgende får meddelt
tilsagn om kvote efter reglerne i kapitel 5 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af
31. januar 2007 med senere ændringer, vil Favrskov Kommune modtage kopi af
denne certifikation.
Tilbudsportalen
lfølge servicelovens § 14 skalfriplejeboliger indberettes til Tilbudsportalen. Data
herfra overføres efterfølgende automatisk til Brugerinformation.dk og Danmarks
Statistik. Det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der opretter
friplejeboligleverandøren som leverandør på Tilbudsportalen. Til brug herfor
bedes De oplyse Deres p-nr. til ældreafdelingen i kommunen. De oplysninger,
som De efterfølgende indberetter, skal derpå godkendes af kommunen. Først
når dette er sket, er det lovligt at modtage borgere i friplejeboligerne.
De nærmere regler for indberetningen fremgår af bekendtgørelse nr. 681 af 20.
juni 2007. Yderligere informationer findes på: http://www.socialstvrelsen.dk/
tilbudsportalen/Menu2/love-oq-veiledninqer/bekendtqorelse-om-tilbudsportalen
ligesom Tilbudsportalens support: support@socialstyrelsen.dk eller tlf . 72 42 37
59 mandag-onsdag og fredag kl. 9-14 og torsdag kl. 9-15, kan vejlede iforhold
til den konkrete indberetning.
Klaqeveiledning
Hvis De som ansøger er utilfreds med Socialstyrelsens afgørelse og/eller
sagsbehandling, kan De klage til Ankestyrelsen, Amaliegade 25, postboks
9080, ‘l 022 København K.

Klagen skal sendes til Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1., 5000 Odense C,
info@socialstyrelsen.dk.

Hvem kan klage
Det er kun den ansøger, som har modtaget en afgørelse fra Socialstyrelsen, der
kan klage over afgørelsen.

Hvad kan der klages over
Der kan klages over Socialstyrelsens afgørelser, der kan tilskrives forhold hos
ansøgeren som leverandør af ydelser efter serviceloven samt over vilkår for
certificeringen. Herudover kan der klages over Socialstyrelsens
sagsbehandling.

Der kan ikke klages til Ankestyrelsen over afgørelser om tilbagekaldelse eller
støttetilsagn og godkendelse begrundet i vilkårfor byggeri mv.

Frist
Klagen skal være modtaget af Socialstyrelsen senest 4 uger efter, at
fri plejeboligleverandøren har modtaget Social styrelsens afgørelse.

Genvurdering
Når Socialstyrelsen modtager en rettidig klage vil sagen blive vurderet på ny
med henblik på at tage stilling til, om der kan gives klageren helt eller delvis
medhold i klagen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, vil
klageren modtage en ny afgørelse fra Socialstyrelsen. Hvis Socialstyrelsen
fastholder sin afgørelse, fremsendes klagen bilagt sagens akter og
Socialstyrelsens genvurdering til Ankestyrelsen, der træffer en endelig
ad mi nistrativ afgørelse.
Domstolsprøvelse
Hvis Socialstyrelsen tilbagekalder friplejeboligleverandørens certifikation eller
støttetilsagn og godkendelse vedrørende boliger og servicearealer, kan
afgørelsen indbringes for domstolene efter en særlig procedure, der indebærer
en lettere adgang for friplejeboligleverandøren end de almindelige regler om
domstolsprøvelse.
Den særlige procedure indebærer, at friplejeboligleverandøren inden fire uger
efter Socialstyrelsens afgørelse kan kræve afgørelsen forelagt domstolene
hvorefter Social styrelsen ell er Ankestyrelsen anlægger sagen.
Friplejeboligleverandøren skal derfor ikke selv anlægge sag ved domstolene for
at få prøvet afgørelsen.
Ved tilbagekaldelse af en certifikation begrundet i friplejeboligleverandørens
levering af pleje og service, forudsætter anvendelsen af den særlige
domstolsprocedure, at den administrative klageadgang til Ankestyrelsen er
udtømt.
Tvivlsspørgsmål
Hvis De har problemer med at forstå Socialstyrelsens afgørelse, eller De er i
tvivl om, hvordan De skal klage, er De velkommen til at kontakte os: llf .72 42
37 00/info@socialstyrelsen.dk.
Venlig hilsen
Bente Meunier
Konst. vicedirektør
bme@socialstyrelsen.dk
41 93 24 47